Naíonáin BheagaNaíonáin Mhóra Naíonáin MhóraNaíonáin Bheaga Rang a hAonNaíonáin Mhóra Rang a DóNaíonáin Mhóra Rang a Trí - SéNaíonáin Mhóra

Naíonáin Bheaga – leabhairíní

FlashTeastaíonn Flash Player chun an leathanach seo a fheiceáil.

Naíonáin Mhóra – leabhairíní

FlashTeastaíonn Flash Player chun an leathanach seo a fheiceáil.
Comhaid Fuaime na nDlúthdhioscai: Naíonáin Bheaga - Rang 6

Is é atá sna comhaid fuaime seo ábhar na ndlúthdhioscaí fuaime a ghabhann le pacáistí uile Shéideán Sí, ó na Naíonáin Bheaga go dtí Rang 6. Tá siad rangaithe anseo thíos de réir ranga agus canúna.
Leabhair Saothair

Ábhar tacaíochta léitheoireachta agus tuisceana do shaothair phróis Rang 3-6

Tá anseo thíos naoi gcinn de leabhair saothair ar ábhar tacaíochta léitheoireachta iad do na saothair ranga seo a leanas:

Rang 4Rang 5Rang 6

Tá na leabhair saothair le húsáid i gcomhar leis na bunsaothair d’fhonn cur le cumas na ndaltaí straitéisí tuisceana agus léitheoireachta a fhorbairt chomh maith le cur lena stór focal, lena dtuiscint ar an ngramadach agus lena gcumas ceisteanna a phlé le chéile agus chun féith na cruthaitheachta iontu féin a fhorbairt.Agus na leabhair saothair seo á gcur le chéile tugadh aird faoi leith ar na gnéithe seo a leanas a shonraítear sa Churaclam Bunscoile:


• straitéisí tuisceana

• stor focal

• teanga ó bhéal agus éisteacht

• gramadach

• scríbhneoireacht

• taighde/obair neamhspleách

• litriú agus foghraíocht

• scafláil

• straitéisí tuisceanaIs i bhfoirm pdf atá na leabhair saothair ar fáil agus tá naisc bheo lonnaithe sa téacs sa tslí gur féidir dul díreach chuig caibidil ar leith ach cliceáil ar an gcaibidil sin ar leathanach an Chláir. Ar an gcuma chéanna is féidir dul ar ais go dtí an Clár ach cliceáil ar an mbosca i mbun an leathanaigh deiridh de gach caibidil sa téacs.


Chun an leabhar saothair atá uait a oscailt nó a íoslódáil ní gá ach cliceáil ar theideal an leabhair thuas.