Clár

Comhthionscadal é seo idir an Roinn Oideachais agus Scileanna agus Foras na Gaeilge maidir le foilsiú áiseanna teagaisc Gaeilge ar ardchaighdeán. Ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna lán-Ghaeilge atá an cúrsa dírithe go príomha ach tá sé oiriúnach, leis, do scoileanna eile. Is é príomhsprioc an tionscadail pacáiste comhtháite áiseanna a chur ar fáil a fhéachann le cúram a dhéanamh de gach uile ghné den churaclam nua Gaeilge. Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar na trí shnáithe: teanga ó bhéal, léitheoireacht agus scríbhneoireacht.

Cuimsíonn an cúrsa seo treoirleabhar don oide, leabhair shaothair do na daltaí, treoracha faoi mhúineadh na léitheoireachta, dlúthdhioscaí fuaime sna trí mhórchanúint, ceachtanna ábharbhunaithe, cluichí, póstaeir, úrscéalta ranga, leabhair eolais agus pictiúrchártaí. Tá tuilleadh eolais faoi na háiseanna seo ar fáil i mbróisiúr Shéideán Sí. Féadfaidh tú é a íoslódáil ach cliceáil ar an nasc glas thall.

Liostaítear ann na háiseanna atá ar fáil le haghaidh Naíonáin Sóisir suas go Rang 6.

Íoslódáil an bróisiúr anseo Foirm ordaithe anseo